« »

Rezultaty Projektu

 

Dokumenty stanowiące rezultaty Projektu:

PROGRAM działań nietechnicznych i retencyjnych – link do pobrania dokumentu

PROGNOZA oddziaływania na środowisko – link do pobrania dokumentu

Podsumowanie SOOŚ - link do pobrania dokumentu
załącznik 1 - link do pobrania dokumentu
załącznik 2 - link do pobrania dokumentu
załącznik 3 - link do pobrania dokumentu

Poldery przeciwpowodziowe

W oparciu o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie, wskazane w analizowanym Programie poldery wiślane należy zaklasyfikować do II klasy hydrotechnicznej. Przyjęta klasa nie wynika bezpośrednio z warunków wysokości piętrzenia polderów, gdyż wówczas można byłoby zaklasyfikować je do IV, jednak ze względu na II klasę hydrotechniczną wału rzeki Wisły, który będzie elementem konstrukcyjnym polderów. W takim przypadku dla całości polderów należy przyjąć II klasę hydrotechniczną.

W Programie zaplanowano wykonanie korpusu wałów polderów o konstrukcji ziemnej i szerokości korony wału równej 3 m. Korpus wału kształtuje się o jednakowym nachyleniu skarpy odpowietrznej i odwodnej równym 1:3. Wskazano, iż odcinek wału wiślanego na styku z planowanymi polderami należy zmodernizować w celu zabezpieczenia przed filtracją wód od strony projektowanych polderów i przebudować pod kątem utworzenia drogi eksploatacyjnej na koronie wału.

Wlot na teren polderów wykonany zostanie w formie przelewu wałowego z zamknięciem ruchomym np. z powłoki elastycznej. Taki rodzaj zamknięcia zapewni możliwość sterowania czasem napełniania polderu.

Wylot wód z polderów, stanowić będzie upust w formie przepustu wałowego z zamknięciem zasuwowym oraz klapą zwrotną od strony międzywala.

Ze względów bezpieczeństwa i zwiększenia efektywności gospodarowania wodą, w ocenianym Programie, wskazano na wykonanie urządzeń kontrolno – pomiarowych w celu:

 

Zbiorniki wielozadaniowe

Realizacja Projektu w tym zbiorników wielozadaniowych w zlewni Małej Wisły przyczyni się do osiągnięcia znacznych korzyści społecznych i gospodarczych, jak zwiększenie stopnia bezpieczeństwa powodziowego regionu, a tym samym zapewnienie jego funkcjonowania oraz zwiększenie spójności społecznej. Realizacja zbiorników Gostyń i Łąka-Mizerów będzie miała lokalny wpływ na ograniczenie ilości zagrożonych budynków.

W przypadku planowanego zbiornika Gostyń na rzece Gostyni podstawowa funkcja to ochrona przeciwpowodziowa silnie zurbanizowanych terenów miasta Tych szczególnie w miejscach, gdzie istniejące obwałowania są najniższe, a podniesienie rzędnych ich korony może być trudne ze względu na ograniczoną powierzchnię pod inwestycję w obszarach zabudowanych oraz uwarunkowania hydrogeologiczne podłoża. Czasowa limitacja wielkości i czasu trwania przepływów będąca wynikiem prowadzenia planowej gospodarki wodnej na zbiorniku może przyczynić się do ochrony istniejących obwałowań na Gostyni, które posadowione są w znacznej mierze na torfach wykazujących tendencję do utraty nośności pod wpływem długotrwałej wystawy na działanie wód wezbraniowych. Należy mieć na względzie, że regulacja odpływu może mieć znaczenie przy ochronie magistrali kolejowej relacji Katowice-Żywiec i Katowice-Wisła, którą ma zostać poprowadzona jedna ze „szprych” kolei wysokich prędkości CPK oraz uczęszczanej drogi powiatowej 8004S łączącej miasto Tychy z miejscowością Kobiór.

W przypadku zbiorników wielozadaniowych istotną rolą jest ochrona przed suszą, która będzie miała miejsce także w przypadku zbiornika Gostyń. Podniesienie zwierciadła wody gruntowej w terenie przyległym oraz alimentacja przepływów w rzece podczas występowania niżówek w świetle zwiększającej się częstotliwości i długości okresu występowania suszy jest nie do przecenienia. Zbiornik ten będzie można wykorzystać także rekreacyjnie, co również uzasadnia podtrzymanie na nim stałego piętrzenia.

Dzięki realizacji zbiornika Łąka Mizerów zostanie wzmocniona ochrona przeciwpowodziowa Pszczyny i innych miejscowości położonych wzdłuż biegu rzeki Pszczynki, gdzie pomimo funkcjonującego zbiornika Łąka w trakcie dużych powodzi (m.in. w 1997 i 2010 roku) doszło do zalania terenów zabudowanych. Wynika stąd, że planowany zbiornik wzmocniłby możliwości retencyjne w zlewni powyżej zbiornika Łąka i tym samym odciążyłby i poszerzył zakres gospodarowania na nim. Układ taki wymagałby pracy kaskadowej zbiorników, która jest korzystna ze względu na większe możliwości regulacji przepływów. Jest to tym bardziej istotne, że górna część zlewni rzeki Pszczynki podlega bardzo intensywnym procesom zabudowy i uszczelnienia, przez co zmieniają się warunki dopływu do zbiornika Łąka, który w swoich pierwotnych założeniach eksploatacyjnych nie był przygotowany na tak istotną zmianę reżimu hydrologicznego cieku. Stąd zastosowanie zbiornika Mizerów Łąka jako „bufora” przed zbiornikiem Łąka ma zwiększyć efektywność sterowania odpływem i przyczynić się do istotnej eliminacji zagrożenia i ryzyka powodziowego w cieku poniżej.

Także i w tym przypadku utrzymanie rezerwy stałej zostanie wykorzystane do poprawy zabezpieczenia przed zjawiskiem suszy, zasilając obszary w bezpośredniej bliskości zbiornika w wodę, co przy tak dużym areale gruntów ornych może stanowić bardzo istotną funkcję obiektu. Dzięki temu możliwa będzie również alimentacja przepływów w cieku poniżej zbiornika w przypadku wystąpienia niżówek. Zbiornik ten może posłużyć także jako potencjalne źródło wody przemysłowej dla zaspokojenia potrzeb kopalni i zakładów przemysłowych zlokalizowanych w sąsiedztwie proponowanej lokalizacji.

Podstawowe parametry techniczne planowanych obiektów

Lp.

Nazwa obiektu

Funkcja obiektu retencyjnego

Rzeka (kilometraż rzeki wg)

Gmina/Miasto

Powierzchnia
czaszy polderu/zbiornika  [ha]

Pojemność 
obiektu 
[mln m3]

Rzędna NPP 
[m n.p.m.]

1

Czernichów

Polder lewobrzeżny

Wisła w km 873,900 (aMZP)

Czernichów

72,27

2,34

214,00

2

Kłokoczyn

Polder lewobrzeżny

Wisła w km 882,700 (aMZP)

Czernichów

271,50

8,29

216,50

3

Rusocice

Polder lewobrzeżny

Wisła w km 885,500 (aMZP)

Czernichów,

Brzeźnica

155,00

5,72

218,50

4

Rozkochów

Polder lewobrzeżny

Wisła w km 893,380 (aMZP)

Babice, Zator, Alwernia

169,70

6,50

222,50

5

Olszyny

Polder lewobrzeżny

Wisła w km 897,120 (aMZP)

Babice, Zator

344,87

10,24

222,50

6

Mętków II

Polder lewobrzeżny

Wisła w km 903,616 (aMZP)

Babice

239,96

6,10

225,50

7

Gromiec

Polder lewobrzeżny

Wisła w km 911,500 (aMZP)

Libiąż

184,60

3,30

227,50

8

Smolice

Polder prawobrzeżny

Wisła w km 893,720 (aMZP)

Zator

36,00

1,46

222,50

9

Wiśnicz

Polder prawobrzeżny

Wisła w km 890,500 (aMZP)

Spytkowice

129,75

4,94

221,00

10

Kopanka

Polder prawobrzeżny

Wisła w km 863,000 (aMZP)

Skawina

55,30

1,70

211,00

11

Gostyń

Zbiornik retencyjny

Gostynia w km 19,800 (aMZP)

Kobiór, Wyry

166,00

3,11

249,00

12

Łąka Mizerów

Zbiornik retencyjny

Pszczynka w km 29,200 (aMZP)

Suszec, Pawłowice, Żory

247,00

2,74

254,00

SUMA

 

 

 

2071,95

56,44